Schoulstart an relax Momenter

Schoulstart hin oder hier. De KJT wënscht dir nieft dem wat an der Schoulbänk passéiert och genuch Momenter fir ze dreemen, ze spillen an ze entspanen. Falls déi relax Momenter awer ze knapp kommen an du dech gestresst fills, kanns du dech ëmmer beim KJT mellen. Entweder um 1 1 6 1 1 1 oder schreif eis egal um wéi vill Auer oder op wéi engem Dag iwwert Online Help oder schreif dënschdes owes mat eise Jugendberoder op der Chatberodung.

Bild vum Kerstin Stedem-Braun, Diplom Designerin Bitburg

Neue Chatberater gesucht

KJT sucht Freiwillige für seine Peer to Peer Chatberodung für...

neues Plakat

Wir freuen uns, unser neues Plakat vorzustellen: Es kann auch...