Vidéos du KJT

Jiddereen ass op TikTok. Ech well dat och!

Mobbing ass net ok!

Rentrée an der Schoul

Bleif net eleng ruff un: 116111

SUPER projet avec Tessy Antony De Nassau : les jeunes soutiennent les jeunes

Childhelpline – 116111 – KJT

25 ans (KJT) Kanner Jugendtelefon

KJT Concours photo 09 2016

116 111 KannerJugendTelefon

KJT: du 12345 devient 116111